Aan het Zijdelveld in Uithoorn ligt al vanaf de ontstaansgeschiedenis van de R.K. Parochie Sint Jan de Doper een mooie begraafplaats. Wat ongebruikelijk is in Uithoorn, is dat het kerkhof niet naast de kerk ligt. Daar was bij de bouw van de kerk in de Schans geen plaats voor. Er is toen gezocht naar een plek waar het rustig was en de overledenen begraven konden worden. De Vereniging ‘Vrienden Zijdelhofje’ (VVZ) is opgericht om het kerkhof in de oorspronkelijke staat te bewaren.

Na de fusie van de twee parochies in Uithoorn is een nieuw bestuur gevormd. Helaas hebben zij geen enkele binding met de geschiedenis. In 1972 is er gestopt met het uitgeven van nieuwe graven. Het beheer door de nieuwe parochie wijkt sterk af van de manier waarop dat vanuit de Schans werd gedaan.

Er werden plannen bekend gemaakt om alle nabestaanden te benaderen en een flinke financiële vergoeding te vragen. Hier was bezwaar tegen, omdat er voor de rechten op het kerkhof niet betaald werd na verloop van de termijnen. Nu moest er opeens een flink bedrag betaald worden en zo niet, zouden de stenen van de graven verwijderd worden. Een aantal nabestaanden hebben gepoogd in overleg met het nieuwe parochiebestuur te treden. Omdat zij geen gehoor kregen voor de bezwaren die zij hadden tegen het verwijderen van planten en stenen, zijn zij gestopt met het de strijd voor het behoud van het kerkhof. Het bleek dat zij dat alleen konden doen door het voeren van een rechtszaak. Het parochiebestuur bleef bij het voornemen om het kerkhof te ontmantelen. Het bleek dat de parochie toch tot ongewenst handelen op de begraafplaats zou overgaan.

Daarom is op 11 juli 2011 een nieuwe groep nabestaanden aan de slag gegaan. De VVZ heeft het behoud van het kerkhof in de oorspronkelijke staat voortvarend aangepakt. Door vrijwilligers is het kerkhof opgeknapt, nadat er al twee jaar niets meer aan gedaan was. Dat is aanleiding geweest voor het parochiebestuur om het kerkhof door middel van bouwhekken af te laten sluiten. Dit is onwettig, een kerkhof hoort open te zijn. Door middel van een door de VVZ gevoerd kort geding is voorkomen dat het parochiebestuur de toegang aan bezoekers kon weigeren. In kort geding heeft de VVZ geëist dat het kerkhof toegankelijk is, dat vrijwilligers het mogen onderhouden en dat het verboden wordt om planten en stenen weg te halen. Ook wie niet betaalt, heeft recht om de stenen op het kerkhof te laten staan, verwijderen dient geen enkel doel.

De uitspraak van de rechter was dat het kerkhof openbaar toegankelijk moet zijn, maar dat het parochiebestuur als beheerder vrij staat om te verbieden dat vrijwilligers het kerkhof onderhouden. De parochie is echter wel verplicht zelf het nodige onderhoud te plegen. Het idee is om vrijwel het hele kerkhof leeg te halen en er gras in te zaaien, zodat de onderhoudskosten minimaal zijn.

Het verwijderen van de stenen is absoluut niet nodig, omdat er geen nieuwe graven meer bijgemaakt mogen worden en het onderhoud kan door vrijwilligers gedaan worden. De bezoekers willen toch op een echt kerkhof hun nabestaanden bezoeken en komen niet voor een grasveld!

De doelstelling van de VVZ is om het kerkhof in de bestaande toestand nog menig jaar te bewaren.

Voor meer informatie over de VVZ kunt u contact opnemen met mevr. A. van Muijen, Prinses Christinalaan 19E, Uithoorn, telefoon: 0297-525556.