Bisschop krijgt advies in te stemmen met nieuwbouw

Emmaüskerken wellicht te koop

UITHOORN - De parochianen van de Emmaüsparochie hebben woensdagavond 6 juni tijdens een presentatieavond vragen kunnen stellen over de rapporten van de kerkgebouwen aan de Schans en het Potgieterplein. Tijdens die avond werd er nog geen beslissing genomen over de toekomst van de kerken. Dat gebeurde zaterdag 9 juni tijdens een speciale bijeenkomst en maandag 11 juni werd tijdens een persconferentie het besluit bekend gemaakt.

Vorige week woensdagavond werd in Scholengemeenschap Thamen eerst een uitvoerige presentatie gegeven. De heer van Bemmelen liet weten dat het uniek was dat de parochianen konden meedenken en dat het bisdom de ontwikkelingen nauwgezet volgt. Overigens benadrukte hij met klem dat de uitkomst van de bijeenkomsten nog wel bij het bisdom moet worden besproken. Tijdens de presentatie kwamen een aantal zaken voorbij, zoals de pastorale eisen van kerkgebouwen, de prognose voor kerkbezoek in de toekomst en de financiën. Verschillende parochianen hebben het afgelopen jaar onderzoeken verricht, daarbij bijgestaan door onafhankelijke experts op het gebied van bouw en het KASKI (een instantie die het aantal kerkbezoekers en een prognose voor de toekomst geeft).

Pastor Mascini gaf uitleg over de onderzoeken en de cijfers bleken schrikbarend. De kosten met betrekking tot de bestaande kerkgebouwen zijn hoog en worden nog hoger naarmate het aantal parochianen de komende jaren verder zal dalen. Alleen het jaarlijkse onderhoud, buiten achterstallig onderhoud om, is al hoog. Bij de kerk aan de Schans komt het op een bedrag van € 151.000,-, bij de Burght is het € 75.000,- en bij een nieuwe kerk zal het onderhoud op € 47.000,- komen. Het meest 'voordelig' zou zijn om beide kerken af te stoten en een nieuwe kerk te bouwen. Die beslissing zou voor de toekomst het beste zijn.

Na de presentatie konden de aanwezigen vragen stellen en de emoties liepen nu en dan wat op, omdat er een grote groep mensen aanwezig was, waaronder de leden van stichting BOUD, die van mening waren dat de kerk aan de Schans hoe dan ook behouden moet blijven voor het aanzicht van het dorp.

Hoewel er geen beslissing viel deze avond, spraken de cijfers voor zich. Het kerkbestuur had er bewust voor gekozen het besluit zaterdag te nemen met parochianen samen en deze beslissing zondagmorgen na de dienst kenbaar te maken aan de aanwezigen. Afgelopen maandag werd er een persbijeenkomst gehouden om het besluit van de parochianen officieel mee te delen. Het verzoek dat de bisschop deze week per brief ontvangt is om het kerkbestuur een machtiging te geven om beide kerken af te stoten en een nieuwe kerk te bouwen voor de Emmaüsparochie. Uit de bijeenkomst van afgelopen zaterdag werd duidelijk dat al bij de eerste stemronde tachtig procent voor nieuwbouw was. Het bisdom moet nu een besluit nemen en vervolgens kunnen de kerkbestuurders met de gemeente in gesprek gaan. De bestaande kerken zullen dan hun kerkfunctie verliezen en met name het gebouw aan de Schans wordt waarschijnlijk een probleem. Stichting BOUD liet daags na de beslissing een persbericht uitgaan waarin te lezen staat dat de stichting ervan uit gaat dat de gemeente Uithoorn geen sloopvergunning zal afgeven voor een gemeentelijk monument. Men gaat ervan uit dat de bisschop het advies overneemt en nu is het zaak voor de politieke partijen om een standpunt in te nemen aangaande de kerk aan de Schans.