Uitslag enquête behoud dorpsgezicht

 

Voorwoord

Voor u ligt het rapport met de uitslag van de enquête van de Task Force Kerkgebouw De Schans. Hieraan hebben veel mensen meegewerkt en we zijn met name dank verschuldigd aan de belangeloze medewerking van veel betrokkenen.
Zonder uitputtend te zijn willen wij toch degenen noemen die ze in korte tijd verspreid hebben door heel Uithoorn en de Amstelhoek en de winkeliers die bereid waren bussen te plaatsen waar de reacties in konden. 
Niet alleen de contacten met dhr. R. Wolters van de landelijke Task Force Toekomst Kerkgebouwen, die ons inspireerde bij het maken van de enquête (hun interessante website www.toekomstkerkgebouwen.nl is een bezoekje waard), maar ook de opmerkingen uit onze eigen omgeving waren een stimulans om de Task Force op te starten.
In het bijzonder vermelden we hier ook de illustrator dhr. Straman van het boekje êRondje Zijdelmeerê, van wie wij een tekening gebruikten, waardoor het enquêteformulier er zo mooi uit kwam te zien.
Last but not least bedanken wij alle mensen die de moeite hebben genomen het formulier in te vullen en in te leveren. 

 

 

INLEIDING

Uitslag van de enquête van de Task Force Kerkgebouw De Schans is bekend!

Dat het gebouw in de Schans leeft onder de Uithoornaars is duidelijk geworden door de enorme respons op de enquête.  Van de 10.000 verspreide formulieren en diezelfde enquête in de krant zijn er ruim 1.200 terugbezorgd. Op de inleveradressen zijn de bussen diverse keren geleegd.

Ook de reacties van mensen die in woord en daad de doelstelling ondersteunen zijn overweldigend geweest. In êên enquêteformulier zat êên Euro gevouwen met de bedoeling om voor deze euro het gebouw symbolisch te kopen. Zelfs het zich melden van meerdere sponsors was iets wat wij bij het starten van de actie niet voor mogelijk hielden.

 

Het doel van Task Force Kerkgebouw De Schans:

 

Het kerkgebouw aan De Schans bepaalt het gezicht van Uithoorn. Deze kerk heeft al veel betekend voor talloze mensen in Uithoorn en omgeving. Het kerkgebouw is het hart van het dorp, een baken in het landschap. Niet alleen vanwege het belang voor de identiteit van ons dorp maar ook vanwege de indrukwekkende architectuur  en cultuurhistorische waarde, mag het kerkgebouw niet gesloopt worden!

Nu zich het feit voordoet dat het functioneren van het kerkgebouw door samenvoeging van parochies mogelijk overbodig wordt, is het tijd om aan te geven dat dit niet het slopen van de kerk mag betekenen! De Task Force Kerkgebouw De Schans wil de Uithoornse bevolking mobiliseren om het behoud van het kerkgebouw in de toekomst te verzekeren.

 

 

 

Begin december 2006 is de enquête BEHOUD DORPSGEZICHT (zie bijlage 1) in de krant verschenen. Daarna zijn er nog 10.000 enquêteformulieren verspreid door heel Uithoorn en de Amstelhoek (dit omdat de mensen uit de Amstelhoek parochianen zijn van de Schans en zich zeer betrokken voelen bij Uithoorn). Deze enquête is gemaakt om het draagvlak te peilen onder de Uithoornaars en Amstelhoekers.

Uit de krant en van de 10.000 formulieren zijn er na 11 januari 2007 1.228 ingevulde enquêteformulieren geteld. Dit betekent een respons van ruim 12%. Hieronder leest u de uitslag.

 

1. Vindt u dat het kerkgebouw van De Schans een belangrijk deel van het gezicht van Uithoorn bepaalt?

 

ja

      1.196

     97,4%

nee

21

  1,7%

weet ik niet

5

  0,4%

niet ingevuld

6

  0,5%

 

Indien êjaê, wat vindt u met name van belang?  (meer dan 1 antwoord mogelijk)

 

aantal keren êjaê ingevuld

1.196

 

kerk als baken

463

       38,7%

kerk als uiting en plaats van geloof

503

  42,0%

kerk als deel van identiteit van dorp

877

  73,3%

de architectuur en /of kunst van de kerk

527

  44,0%

de kerk als gebouw voor iedereen

455

  38,0%

Anders, nl

   zie hieronder

 

 

Er zijn bij êindien jaê  anders, nl.  meerdere antwoorden gegeven. Hieronder hebben wij een aantal van deze opmerkingen letterlijk overgenomen.

 

- Rustpunt. Het gebouw zien dat is dan thuiskomen.
- Onderdeel van een vertrouwde skyline.

- In oude staat herstellen.
- Dat Uithoorn anders alleen uit nieuwbouw bestaat.
- Een kerk die er nog als een echte kerk uitziet.

- Historisch behoud.
- De kerk als symbool van saamhorigheid.
- Er is vroeger al genoeg gesloopt! Waar zijn ze mee bezig!?
- We zijn weer thuis.
- Nostalgie.
- Kerk als geschiedenis van Uithoorn.
- Vind êt belangrijk dat school de kerstviering doet in de Schans.

- Dat er in Uithoorn al teveel monumenten zijn afgebroken.

- Prachtig gezicht, spitse toren boven een dorp.

- Ik zou het van de zotte vinden als de kerk wordt afgebroken, het is een MONUMENT.
- Pittoresk.

- De kerkklokken op zondagochtend geven nog een beetje het gevoel in een dorp te

  leven.

- De Kwakel en De Hoef kunnen dit wel, grote gemeente niet?

 

 

 

 

2. Vindt u dat het kerkgebouw behouden moet blijven?

 

ja

    1.191

97,0%

nee

18

   1,5%

weet ik niet

16

   1,3%

niet ingevuld

3

       0,2%

 

3. Wist u dat het kerkgebouw van De Schans een gemeentelijk monument is?

 

ja

       548

      44,6%

nee

 667

  54,3%

niet ingevuld

 13

  1,1%

 

4. Vindt u dat de gemeente bij zou moeten dragen aan de instandhouding van dit monument?

 

ja

    1.154

      94,0%

nee

33

2,7%

weet ik niet

38

3,1%

niet ingevuld

3

0,2%

 

5. Als herbestemming van de kerk met een andere functie de enige mogelijkheid is om sloop te
    voorkomen, is dat aanvaardbaar voor u?

 

ja

     1.058

       86,1%

nee

112

9,1%

weet ik niet

40

3,3%

niet ingevuld

18

1,5%

 

Indien êjaê, welke vorm van herbestemming heeft in dat geval uw voorkeur?
(hier zijn in sommige gevallen ook meerdere antwoorden gegeven)

 

aantal keren êjaê ingevuld

     1.058

 

publieke functie, voor iedereen toegankelijk

387

       36,6%

private functie, bijv. kantoor of woningbouw

46

4,3%

multifunctioneel, liefst met behoud van zekere kerkfunctie

748

      70,7%

multifunctioneel, zonder behoud van kerkfunctie

127

      12,0%

 

 

 

CONCLUSIE

Dat het behoud van het kerkgebouw (met behoud van kerkfunctie) enorm leeft bij de inwoners van Uithoorn en de Amstelhoek blijkt uit de enorme respons die ook ons verrast heeft. Dit geeft ons de inspiratie om ons in te zetten voor het behoud van het gebouw. Hoe dit zal verlopen zullen we moeten ervaren, maar tot op heden is de steun, ook uit onverwachte hoek buitengewoon groot. Het maken van nieuwe plannen kan nu een aanvang nemen en de ideeên daarover zijn dermate groot dat de Task Force voorlopig niet stil kan zitten: ONZE KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE!!

 

TASK FORCE KERKGEBOUW DE SCHANS

 

 

(bijlage 1)

 

Enquête over de toekomst van het kerkgebouw van De SchanS

(opgesteld door Task Force Kerkgebouw De Schans)

 

1. Vindt u dat het kerkgebouw van de Schans een belangrijk deel van het gezicht van Uithoorn  bepaalt?

     o ja

     o nee

     o weet ik niet

 Indien êjaê, wat vindt u met name van belang? (meer dan 1 antwoord mogelijk)

 o kerk als baken

 o kerk als uiting en plaats van geloof

 o kerk als deel van identiteit van dorp

 o de architectuur en/of kunst van de kerk

 o de kerk als gebouw voor iedereen

 o anders, nl. êêêêêê.

2. Vindt u dat het kerkgebouw behouden moet blijven?

 o ja

     o nee

     o weet ik niet

3. Wist u dat het kerkgebouw van De Schans een gemeentelijk monument is?

 o ja

     o nee

4. Vindt u dat de gemeente bij zou moeten dragen aan de instandhouding van dit monument?

o ja

o nee

o weet ik niet

5. Als herbestemming van de kerk met een andere functie de enige mogelijkheid is om sloop te voorkomen, is dat aanvaardbaar voor u?

o ja

o nee

o weet ik niet
 
Indien êjaê, welke vorm van herbestemming heeft in dat geval uw voorkeur?
 
o publieke functie, voor iedereen toegankelijk
 
o private functie, bijv. kantoor of woningbouw
 o
multifunctioneel, liefst met behoud van zekere kerkfunctie
 
o multifunctioneel, zonder behoud van kerkfunctie

 

AANVULLENDE INFORMATIE (indien u deze wilt verstrekken)

Wat is uw postcode?   . . . .   . .                     
In welke leeftijdscategorie valt u:

 o    0-15 jaar

 o  15-40 jaar

 o  40-65 jaar

 o  65 jaar en ouder

Zou u deel willen nemen aan de Task Force Kerkgebouw De Schans?

 o ja

 o nee

 o weet ik niet

Mocht u vragen hebben of actief willen deelnemen aan Task Force Kerkgebouw De Schans, laat dan uw gegevens achter op dit formulier of neem contact op met mevr. Hoogervorst 593350 of mevr. Van Muijen 525556. U kunt uw antwoorden en/of gegevens ook mailen (taskforcekerkgebouwdeschans@live.nl).

 

U kunt de enquête inleveren tot 10 januari 2007.

Inleverpunten: Bakker Versteeg: Amstelplein, Arthur van Schendellaan, Pr. Christinalaan
                                Juwelier Sparnaay: Amstelplein, Zijdelwaardplein
                                Basisscholen: De Kajuit, De Kwikstaart, De Springschans
                                Van Hilten: Wilhelminakade
                                Slagerij Heemskerk: Dorpsstraat
                                Bruines Shoes: Van Dijklaan, Amstelhoek